Απόφαση έγκρισης ανάρτησης των εγγράφων και πληροφοριών του νοσοκομείου στο διαδικτυακό τόπο (www.data.gov.gr)