Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση: Κατάθεση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.» κατά του Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.

Προδικαστική προσφυγή