15/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

01/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

01/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – SURGILIFE Ε.Π.Ε.

10/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μοσχευμάτων

08/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων (CPV 33194000-6) (3ο ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΡΑΣΙΣ)

08/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων (CPV 33194000-6) 1 / 2

5/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων Β. Αεραγωγών Γ. Σετ νεφροστομίας Δ. Ενδοπροθέσεων (CPV 33140000-3)

5/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Συγκροτήματος Μαγνητικού συντονισμού (1.5 TESLA) (CPV 33113000-5)

19/09/2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (CPV 33162100-4)

23/08/2018  Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια “Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων-Εργαλείων Υπερήχων-Λαπαροσκοπικών εργαλείων CPV:33162200-5”

25/06/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια δύο (2) Αναπνευστήρων (CPV:33157400-9) 1/2,  2/2

24/10/2017-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ

BAYER

BAYER- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (1)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (2)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (3)

ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ

IMPACKT ΕΠΕ

MEDICARE- HELLAS Α.Ε

SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚH

ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

ΡΙΣΑΛΚΟ ΑΕ

31-8-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικης Διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια Σάκκων ειδικής χρήσης Νοσοκομειακών-Υλικών στήριξης και περιποίησης δέρματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

10-04-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με την Προμήθεια Α. Συσκευές έγχυσης ορών & συσκευές μετάγγισης αίματος, Β. Χειρουργικά ράμματα

Β1. EUROMART SA
Β2. ΑΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

——————————————————————————————————————————————————