22/11/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού  για την προμήθεια Σταθμού Μ.Ε.Θ και έξι Μόνιτορ (CPV: 33195200-5)

22/11/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για για την προμήθεια Έξι κρεβατιών Μ.Ε.Θ (CPV:33192130-2)

15/11/2019 Γνωστοποίση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού Εστίασης (Εστίες μαγειρέματος/Φούρνος/Πλυντήριο πιάτων/Πλυντήριο σκευών)(CPV:33162100-4)

30/10/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Μετρητή Γάμμα Ακτινοβολίας (CPV:38945000-7)

21/10/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείου (Χειρουργικών Εργαλείων/Τραπεζιδίων Mayo/Ανοξείδωτων Τραπεζιδίων με δύο επιφάνειες και συρτάρι/ Κυτίων αποστείρωσης) (CPV:33162100-4)

16/10/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) Χειρουργικών Προβολέων Οροφής(CPV: 33167000-8)

2/10/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων (CPV:33172100-7)

21/08/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγράγων για την Προμήθεια Καταψύκτη Υγρού Αζώτου

25/07/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για για την προμήθεια Ενδοσκοπίου (Γαστροσκόπιο – Κολονοσκόπιο ) (CPV:33168100-5) ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000005287

24/07/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Ακτινολογικού μηχανήματος και ενός (1) Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος (CPV: 33111000-1).

19/07/2019 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια  Έξι (6) Τραπεζών γενικής χειρουργικής” (CPV: 33192230-3)

19/07/2019  Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την Απομάκρυνση δύο (2) πηγών Κοβαλτίου  (CPV: 90521300-8- )

11/12/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

10/12/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ “για προμ. Υγειονομικού Υλικού (Β΄ Τμήμα: Αναλώσιμο Επιστημονικών οργάνων)” ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003866

10/12/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ “για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων” ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003875

28/11/2018  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ “για την προμ. Αναλωσίμου Υλικού Χειρουργείου (Υλικό Αποστείρωσης)” ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003828

20/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ “για προμ. Υγειονομικού Υλικού” ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003804

19/11/2018  Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Εργαστηρίων (πλην Αντιδραστηρίων)(CPV 33790000-4)

19/11//2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αεροστρωμάτων και θηκών στρωμάτων (CPV 39143112-4    και 39512300-7)

19/11/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Γαντιών (CPV 33141420-0)      (1ο ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PAUL HARTMANN HELLAS SA).

15/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

01/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

01/11/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – SURGILIFE Ε.Π.Ε.

10/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μοσχευμάτων

08/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων (CPV 33194000-6) (3ο ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΡΑΣΙΣ)

08/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων (CPV 33194000-6) 1 / 2

5/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων Β. Αεραγωγών Γ. Σετ νεφροστομίας Δ. Ενδοπροθέσεων (CPV 33140000-3)

5/10/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Συγκροτήματος Μαγνητικού συντονισμού (1.5 TESLA) (CPV 33113000-5)

19/09/2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (CPV 33162100-4)

23/08/2018  Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια “Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων-Εργαλείων Υπερήχων-Λαπαροσκοπικών εργαλείων CPV:33162200-5”

25/06/2018 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια δύο (2) Αναπνευστήρων (CPV:33157400-9) 1/2,  2/2

24/10/2017-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ

BAYER

BAYER- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (1)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (2)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (3)

ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ

IMPACKT ΕΠΕ

MEDICARE- HELLAS Α.Ε

SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚH

ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

ΡΙΣΑΛΚΟ ΑΕ

31-8-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικης Διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια Σάκκων ειδικής χρήσης Νοσοκομειακών-Υλικών στήριξης και περιποίησης δέρματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

10-04-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με την Προμήθεια Α. Συσκευές έγχυσης ορών & συσκευές μετάγγισης αίματος, Β. Χειρουργικά ράμματα

Β1. EUROMART SA
Β2. ΑΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

——————————————————————————————————————————————————