Το Νοσοκομείο Διοικειταί από Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Εκπρόσωπος ιατρών : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων: ΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ