24/05/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΑΤΑΙΩΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1.5 Tesla) 58/2018 

23/05/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2η ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

17-05-2019 2η Ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ.διακ. 02/2019 για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών παρασκευής & διανομής γευμάτων γαι ένα έτος

14/05/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

06/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

02/04/2019 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

28/03/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 ΓΙΑ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

27/03/2019 Mαταίωση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Διάφορων Εργαστηρίων με αρ. Διακ. 78/2018

27/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. (5/2019)

18/03/2019-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΡ. 2/2019 ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

03/03/2019-Ματαίωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Παρασκευής & Διανομής Γευνάτων, Αρ.διακ. 53/2018

07-02-2019 Παράταση των προθεσμιών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Καθαριότητας, με αρ. Διακ. 72/2018

01-02-2019 Διευκρίνιση Σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. Διακ. 78/2018 και συστημικό αριθμό 69199 προμήθειας Αντιδραστηρίων διάφορων Εργαστηρίων

01-02-2019 Διευκρίνιση 3 σχετικά με τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού & Αναλώσιμου Επιστημονικών Οργάνων, Αρ.Διακ. 74/2018

30-01-2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 75/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ»

31/01/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ προμήθειας Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG

29/01/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1.5 Tesla) ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. (58/2018)

24-01-2019 Διευκρίνιση 2 σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού & Αναλώσιμου Επιστημονικών Οργάνων, Αρ.Διακ. 74/2018

22-01-2019 Διευκρίνιση 1 σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων, Αρ.Διακ. 68/2018

18-01-2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 71/2018.

18-01-2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 75/2018 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 68915

09-01-2019 Διευκρίνιση 1 για Ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Υγειονομικού Υλικού & Αναλώσιμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων, Αρ.Διακ. 74/2018

04-01-2019 Διευκρίνιση 4 σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Μοσχευμάτων, Αρ.Διακ.64/2018

04-01-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

3-01-2019 Ανακοίνωση σχετικά με τον με αρ. Διακ.58/2018 για την προμήθεια συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού MRI(1.5 TESLA)

3-01-2019 Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό µε Αρ. ∆ιακ. 64/2018 και συστηµικό αριθµό 68202 κάτω των ορίων για την προμήθεια Μοσχευμάτων.

03-01-2019 Διακήρυξη 78/2018 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων Διάφορων για ένα έτος

31-12-2018 Διακήρυξη 72/2018 για την ανάδειξη αναδόχου (οικονομικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» για χρονικό διάστημα ενός έτους

27-12-2018 Διευκρίνιση 2 για τη Διακήρυξη 65/2018 που αφορά στην προμήθεια Θεραπευτικών Ραδιοφαρμάκων

27-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

27-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

27-12-2018 Διευκρίνιση 1 για τη Διακήρυξη 65/2018 που αφορά στην προμήθεια Θεραπευτικών Ραδιοφαρμάκων

24-12-2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 77/2018

21-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 75/2018

20-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 68/2018

19/12/2018 Διακήρυξη 66/2018  “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ)”

19-12-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2018 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

14/12/2018 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 64 2018

14/12/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 64 2018

14/12/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

06-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΡ.ΔΙΑΚ. 65/2018

5/12/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1.5 Tesla) ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. (58/2018)

28-11-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ & ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

20/11/2018 Παράταση των προθεσμιών του υπ’αρ. 52/2018 Διαγωνισμού για την προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης-Εργαλείων Υπερήχων-Λαπαροσκοπικών Εργαλείων

9/11/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 58/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1,5 )

5/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1,5 TESLA) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

25/10/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά «Για την Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων-Εργαλείων Υπερήχων Λαπαροσκοπικών Εργαλείων για ένα έτος

09/10/2018 Διακήρυξη προμήθειας Υλικών Συνεχούς Αιμοδιήθησης με συνοδό εξοπλισμό για ένα έτος

20-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (2) ΔΥΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ (44/2018) ΑΔΑ:6ΩΕ54690ΩΖ-ΞΒΕ

14-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΠΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ

6-6-2018 – Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18-FDG