15/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

15/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Α. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, Β. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ»

07/11/2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 33/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

23/10/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2018 “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ”

05/10/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2018  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

21/09/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2018  “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018-31.12.2018)”

10/08/2018 Διακήρυξη για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος & Υλικών Κρυοσυντήρησης αρ. διακ.: 43/2018

25/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35/2018

24/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2018 – 31.12.2018). 

13/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

09-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (35/2018)