14/05/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

21/01/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 80/2018

16-01-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 80/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

15-01-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 79/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

3-01-2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 80/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

28-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 80/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

27-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 79/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ. –ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΣΑΚΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»

19-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 73/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ»

06/12/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 57/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

15/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

15/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Α. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, Β. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ»

07/11/2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 33/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

23/10/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2018 “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ”

05/10/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2018  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

21/09/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2018  “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018-31.12.2018)”

10/08/2018 Διακήρυξη για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος & Υλικών Κρυοσυντήρησης αρ. διακ.: 43/2018

25/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35/2018

24/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2018 – 31.12.2018). 

13/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

09-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (35/2018)