12/11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

05/11/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη μεταφορά μονάδων αίματος και παραγώγων

31/10/2019 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης του Ισολογισμού της οικονομικής διαχείρισης 1.1.2019-31.12.2019, αρ. διακ. 37/2019

17/10/2019  Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Μονάδων Καθέτου Νξματικής Ροής ( Μονής & Διπλής) με αρ. Διακ. 28/2019

6/09/2019 Διευκρίνιση-Ανακοίνωση για τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού με αρ. Διακ. 26/2019

14/08/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμου για την προμήθεια Ξενοδοχεικού εξοπλισμού.

30/07/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων (μελάνια, τύμπανα κλπ) με αρ. 21/2019

24/07/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας ISO 9001:2015 στο Τμήμα Αιμοδοσίας, με αρ. 23/2019

19/07/2019  2ου Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιματισμού και υποδημάτων με αρ. διακ. 22/2019

16/07/2019 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΧ ΤΥΜΠΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

16/07/2019 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών 

21/06/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ) ΜΕ ΑΡ. 16/2019

18/06/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιματισμού και υποδημάτων με αρ. 17/2019 

12/06/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΑΝΠ Μεταξά για την προμήθεια Φαρμακευτικών Διαλυμάτων

28/05/2019  Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “Υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου”, αρ. διακ. 11/2019, για ένα έτος.

14/05/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ