15/06/2018 «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισµού κάτω των ορίων για την προµήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (CPV 33162100-4)

06/06/2018-∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ∆ύο (2) Αναπνευστήρων (CPV 33157400-9)

26/10/2017-Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών & Προτύπων σχετικά με την Προμήθεια Ακτινογραφικών Πλακών

26/09/2017- Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων σχετικά με την προμήθεια Συριγγών και Βελόνων

21-06-2017 – Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών & Προτύπων σχετικά με την Προμήθεια Σάκκων Ειδικής χρήσεως Νοσοκομειακών-Υλικών στήριξης και περιποίησης δέρματος

04-05-2017 – Ανακοίνωση σχετικά με την υπ’αρ. 7641/20-4-2017 πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τη διαδικασία προετοιμασίας διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου αποκομιδής, επεξεργασίας και μεταφοράς Ε.Ι.Α.

20/04/2017-Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών & Προτύπων για τη διαδικασία προετοιμασίας Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου αποκομιδής, επεξεργασίας και μεταφοράς Ε.Ι.Α.

16-03-2017 – Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών & Προτύπων για την διαδικασία προετοιμασίας
διαγωνισμών που αφορούν στην προμήθεια των ειδών: Α. Συσκευές Έγχυσης Ορών και Συσκευές Μετάγγισης
αίματος, Β. Χειρουργικά ράμματα