Από το 2012 (βάσει της απόφασης  9 Δ.Σ της 13/7.6.12 συνεδρίασης ) και σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΕΑΝΠ Μεταξά ( άρθρο 6,παρ.3 ΦΕΚ 1484/1-5-12 ) θεσμοθετήθηκε η λειτουργία της πρώτης εν Ελλάδι αυτόνομης Μονάδας Καρδιο-Ογκολογίας .

Ενώ η σύγχρονη αντινεοπλασματική αγωγή έχει επιφέρει αύξηση του προσδοκίμου επιβίωσης των ασθενών με νεοπλασίες, οι ασθενείς  αυτοί εκτίθενται στις παρενέργειες της αντικαρκινικής θεραπείας που αμβλύνουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα αυτής.
Η καρδιοτοξικότητα είναι συνηθισμένη επιπλοκή που σχετίζεται με την αντικαρκινική θεραπεία, τόσο με την συμβατική χημειοθεραπεία και ιδιαιτέρως με συγκεκριμένες κατηγορίες χημειοθεραπευτικών παραγόντων (ανθρακυκλίνες), τις νεώτερες στοχευμένες θεραπείες (τραστουζουμάμπη), την ανοσοθεραπεία, όσο και την ακτινοθεραπεία και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κλινική πορεία του ογκολογικού ασθενούς, υποθηκεύοντας την ποιότητα ζωής αλλά και την επιβίωση, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και ανεξάρτητα από τον καρκίνο.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων  που αντιμετωπίζονται στο ανωτέρω  ιατρείο αφορά στην έκπτωση της Καρδιακής λειτουργικότητας και στην εμφάνιση Καρδιακής Ανεπάρκειας που επάγεται από την τοξικότητα της αντινεοπλασματικής αγωγής και δίνει έρεισμα στην προληπτική αντιμετώπιση ,διάγνωση και θεραπευτική διαχείριση  των ασθενών στη βάση της νεοσύστατης υπο-ειδίκευσης «Καρδιο-Oγκολογίας».
Ιδιαίτερη βαρύτητα ενέχει η παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες ασθενών με καρκίνο του μαστού και με αιματολογικές κακοήθειες ,οι οποίοι έχουν ικανό προσδόκιμο επιβίωσης και υπόκεινται στην πιθανότητα να εμφανίσουν πρωίμως  ή οψίμως , καρδιοτοξικότητα οφειλόμενη στην  αντικαρκινική θεραπεία.
Ταυτόχρονα, στη Μονάδα Καρδιο-Ογολογίας αντιμετωπίζεται πλήθος καρδιολογικών οντοτήτων που καταγράφονται στα πλαίσια της αντικαρκινικής θεραπευτικής φαρμακευτικής ή και χειρουργικής όπως οξέα στεφανιαία σύνδρομα, σύμπλοκες αρρυθμίες και θρομβοεμβολικά επεισόδια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καταγραφή, παρακολούθηση και  διαχείριση  περιστατικών ανθεκτικής υπέρτασης που επάγεται από τους μικρομοριακούς αναστολείς της κινάσης και τους αναστολείς του VEGF, παράγοντες που αποτελούν πυλώνες της σύγχρονης αντινεοπλασματικής αγωγής. Επίσης καταγράφονται ,παρακολουθούνται και διαγιγνώσκονται καρδιακές εκφάνσεις  νεοπλασματικών νοσημάτων (περικαρδίτιδες, αμυλοείδωση) καθώς και σπανιότερες οντότητες όπως πρωτοπαθή και δευτεροπαθή νεοπλάσματα καρδίας.
Το ιατρείο συμμετέχει σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά  πρωτόκολλα καταγραφής ασθενών με καρδιοτοξικότητα από νεοπλασματική αγωγή.

Στη Μονάδα Καρδιο-Ογολογίας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί υπερηχογράφημα καρδίας (διαθωρακικική και διοισοφάγεια μελέτη), εκτίμηση της ινότροπης απάντησης στην κόπωση, 24-ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης και ρυθμού και αναίμακτη διερεύνηση ισχαιμίας με test κοπώσεως και σπινθηρογράφημα καρδίας με Tl-201. Προσφάτως η ένταξη της τεχνικής strain rate  επιτρέπει την ακριβή και  πρώιμη διάγνωση της δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας που επάγεται από την χορήγηση αντινεοπλασματικής  αγωγής σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες  Cancer treatments &  cardiovascular toxicity  της European Society of Cardiology.

Στόχος όλων μας παραμένει η τελεσφόρα σύμπραξη με τους ογκολόγους, αιματολόγους, ακτινοθεραπευτές και χειρουργούς προκειμένου να διασφαλιστεί η καρδιοπροστασία των ασθενών με νεοπλασίες και η παροχή του βέλτιστου προσδοκίμου επιβίωσης.

Οι γιατροί  κ. Μιχαλοπούλου Έλενα και κ. Σταμάτης Παναγιώτης που είναι και οι καθ’ ύλην υπεύθυνοι της λειτουργίας του ιατρείου, έχουν επιμορφωθεί   σε πρότυπα κέντρα του εξωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο της Καρδιο-Ογκολογίας.

H κ. Μιχαλοπούλου έχει επίσης πιστοποιημένη εξειδίκευση στην Κλινική Υπέρταση από την Αmerican  Society of Hypertension
(https://www.ash-us.org/HTN-Specialist.aspx), καθώς και ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την εκτέλεση υπερηχογραφίας από την ΕACVI Adult Transthoracic Echocardiography Certification (https://www.escardio.org/communities/EACVI/accreditation/echocardiography/TTE/Pages/fully-certified-individuals.aspx)
ενώ ο κ. Παναγιώτης Σταμάτης είναι επιστημονικός υπεύθυνος για την εκτέλεση σπινθηρογραφημάτων καρδίας σε συνεργασία με το  Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΕΑΝΠ Μεταξά.

Skip to content