• 23/02/2021
  ΟΤΑΝ Η ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΩΝΕΙ! ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «Βαρδάκειο & Πρώιο».Read more
  • 23/02/2021

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  Read more
  • 17/02/2021

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 16/02/2021

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΜΑΠ)

  Read more
  • 15/02/2021

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ”.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 12/02/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 4/21

  Read more
  • 21/01/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων, πλην αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)».ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΗΔΗΣ TOTAL

  Read more
  • 20/01/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Υγρών και Αερίων με την προσθήκη αερίων για την μονάδα παραγωγής FTG» (CPV: 24111500-0)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ total

  Read more
Skip to content