• 16/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εξετάσεων/Βασικών Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού και Λοιπών Εξετάσεων Μ.Ε.Θ. (καρδιακών ενζύμων) με Συνοδό Εξοπλισμό (CPV: 33696200-7)»ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ.Ε.Θ

  Read more
  • 10/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»Ψ0ΖΛ4690ΩΖ-ΝΡΥ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ_990043

  Read more
  • 06/11/2020

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Read more
  • 06/11/2020
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΑΝΠ Μεταξά, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες , προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των Πολιτών/ασθενών της δομής μας. Με έγκριση της εισήγησης του Διοικητή ΓΑΝΠ Μεταξά κ. Χαράλαμπου Δ.Τουμπέκη, που επικυρώθηκε από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου (27-10-2020/Αρ. Πρωτ. ΔΑΑΔ 59823) αποφασίστηκε: Η ένταξη στο δυναμικό του νοσοκομείου και τωνRead more
  • 30/10/2020

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ

  Read more
  • 29/10/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 33/2020

  Read more
  • 27/10/2020

  ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ_990041

  Read more
  • 26/10/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 40/2020

  Read more
Skip to content