• 05/04/2021

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

  Read more
  • 23/02/2021

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  Read more
  • 17/02/2021

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 15/02/2021

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ”.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 21/01/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων, πλην αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)».ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΗΔΗΣ TOTAL

  Read more
  • 20/01/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Υγρών και Αερίων με την προσθήκη αερίων για την μονάδα παραγωγής FTG» (CPV: 24111500-0)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ total

  Read more
  • 15/12/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων  (CPV: 33696500-0) )» TOTAL ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

  Read more
  • 15/12/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Παροχετεύσεις- Βαλβίδες θώρακα- Συστήματα αρνητικής πίεσης- Ουροσυλλέκτες» (CPV: 33141640-8)» ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TOTAL

  Read more
  • 25/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων (CPV: 33141200-2)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ

  Read more
  • 16/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εξετάσεων/Βασικών Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού και Λοιπών Εξετάσεων Μ.Ε.Θ. (καρδιακών ενζύμων) με Συνοδό Εξοπλισμό (CPV: 33696200-7)»ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ.Ε.Θ

  Read more
Skip to content